How to install Kali Linux 2021 2 | VMware Workstation Pro 16

Written by Rob Parker

Written by Rob Parker

Rob เป็นแฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมที่ผ่านการรับรอง (CEH v11) จาก EC-Council และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล EIPA ที่ผ่านการรับรองซึ่งเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการแฮ็ก อย่างมีจริยธรรม เขาเคยทำงานในส่วนต่างๆ รอบโลกในบทบาทด้านความปลอดภัยต่างๆ และใส่ใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการแฮ็กข้อมูลอย่างมีจริยธรรม

โพสต์การแฮ็กอย่างมีจริยธรรมของ Steam Labs ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ แนะนำ และสาธิตเครื่องมือแฮ็กเพื่อการทดสอบการเจาะระบบเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่ใช้ทักษะเหล่านี้ในการโจมตีที่ผิดกฎหมายหรือมุ่งร้าย

In this tutorial, I am going to show you how to install Kali Linux 2021.2 on VMWare Workstation 16 Pr. To install Kali Linux in VMware Workstation Pro we need the Kali ISO file.

You can download VMware Workstation 16 Pro as well as the Kali ISO image from the links below. When downloading the Kali ISO file, make sure to choose the correct architecture for your computer as well as the Weekly Kali Image

VMware Workstation Pro 16 | https://www.vmware.com/latam/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html

Kali ISO image – | https://www.kali.org/get-kali/#kali-bare-metal

Saving the Kali ISO image and setting up the ISO in Workstation 16 Pro

If you are using Windows, when you download ISO images, it should automatically create a virtual machines folder in my documents, avoid leaving the image saved in the downloads folder incase you clear it. Next, to set up the Kali ISO, go to file, then add new virtual machine. Here you will need to find the location of the Kali ISO you downloaded.

คุณอาจชอบ