+66811337407 info@steamlabs.co.th

คุณครูของเรา

ร็อบ

ร็อบ

ผ่านการอบรบ VEX และเป็นอาจารณ์ UK qualified ด้าน Computer Science

ร็อบเป็นคุณครูหลักของสตีม แลบส์ เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และ Computer Science ผ่านการอบรมการเป็นครูจากอังกฤษด้วยคอร์ส PGCE และ QTS ด้าน Computer Science อีกทั้งยังจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้าน Computer Science และจบปริญญาโทจาก UCL ด้านการศึกษา Technology ด้วยเกียรตินิยทอันดับ 1 เช้นกัน คุณครูร็อบผ่านการอบรมสอน VEX IQ และ EDR

ขณะนี้คุณครูร็อบสอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชั้นนำในกรุงเทพ ก่อนที่จะมาทำงานด้านการศึกษา ได้ทำงานเป็น network security engineer ในอุตสหกรรม IT สั่งสมประสบการณ์ด้าน IT มากว่า 10 ปี

ในปี 2019 คุณครูร็อบพาทีมที่สอนเข้าแข่งขัน VEX ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไต้หวัน อีกทั้งหนึ่งในทีมได้ผ่านการเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศไปแข่งขัน VEX World Series ในประเทศอเมริกา

Are you looking for Rob's professional profile?

Use this link here to go to Rob’s LinkedIn page.  This will show you a list of Robs qualifications and certifications from universities and organizations around the world.

ติดต่อเรา

สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ 10400

ส่งข้อความ